2020. június 06., szombat, Norbert és Cintia

Rövid testületi üléssel indult a 2016-os év

Kispest
2016. január 21. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

Többek között intézményvezetői kinevezésről, az étkezési díjak változásáról döntött, valamint a főváros forrásmegosztás tervezetéről mondott véleményt és számos helyi rendeletét módosított az év első ülésén a kispesti képviselő-testület.

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet is. A változást az tette indokolttá, hogy a kerületi szolgáltatást biztosító Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft., valamint a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője is, a szolgáltatások színvonalának megtartásáért étkezési díj emelési kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az indoklás szerint az élelmiszerárak - ezen belül is a zöldségek, gyümölcsök árai – 2015. évben folyamatosan emelkedtek. Ezen túlmenően rendelet írja elő, hogy az alapellátásban biztosítani kell az ételallergiás gyermekek diétás étkeztetését is, ami még költségesebbé teszi a feladatellátás szabályszerű végrehajtását.

Ennek figyelembevételével 2016. március 1-jétől a szociális étkeztetés, a gyermekétkeztetés, valamint a bölcsődei szolgáltatások díjai megváltoznak. A bölcsődei étkezési térítési díja napi négyszeri étkezés biztosítása mellett 470 forintról 515 forintra, az időszakos bölcsődei felügyeleti óradíj 300 forintról 400 forintra, az étkezést is biztosító időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport igénybevétele napi 610 forintról 670 forintra emelkedik, de továbbra sem kell fizetni a szolgáltatásért a kispesti bölcsődékben.

Változnak (2 százalékkal) az oktatási-, nevelési intézmények térítési díjai is. Az óvodások (3-6 évesek) szülei napi háromszori étkezésért márciustól 440 forintot, az alsó tagozatosok (6-10 évesek) 530 forintot, csak ebédért pedig 360 forintot, míg a felső tagozatosok (11-14 évesek) 530 forintot, csak ebédért pedig 360 forintot fognak fizetni, míg a gimnazisták 15-18 évesek, valamint az intézményekben dolgozók ebédje 395 forintba kerül majd. Az ingyenesen étkezők többletköltségei az önkormányzatot terhelik.

A képviselő-testület napirendjére tűzte és elfogadta a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 2016. évi megosztásáról szóló Főváros Közgyűlés rendelettervezetét. Ennek értelmében, a kormány tavaly decemberi döntésének megfelelően a Fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből származó részesedési arány a fővárosé a 2016. évtől 51 százalékról 52,5 százalékra, a 2017. évtől pedig 52,2 százalékról 54 százalékra növekszik, a kerületeké pedig ugyanennyivel csökken. De előírás lett az is, hogy az innen származó fővárosi bevételeket kizárólag a közösségi közlekedésre kell fordítani. A tárgyalt forrásmegosztás szerint idegenforgalmi adó 308 ezer forint, helyi iparűzési adóból 3 milliárd 788 millió 248 ezer forint, azaz 3 milliárd 788 millió 556 ezer forint jut majd, ami összességében 15 millió 35 ezer forinttal több, mint 2015-ben. Kránitz Krisztián, a költségvetési bizottság elnöke a vitában elmondta, hogy a forrásmegosztás változásával a kerületi önkormányzatok rosszabb pozícióba kerületek, Kispest esetében ez 40-50 millió forint mínuszt jelent, így a 15 millió forint plusz, csak látszólagos pozitív eredmény.

A napirendek között elfogadták a képviselő-testület és az önkormányzati közművelődési intézmények (KMO, WKK) 2016.évi munkatervét, szakmai elképzeléseit, valamint a Kispesti Szociális Szolgáltató centrum Szervezeti és Működési Szabályzatát és integrált szakmai programját. Ez utóbbira azért volt szükség, mert a régi Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ neve és feladata január elsejétől megváltozott. Az intézmény tevékenysége továbbra is két nagy részre bomlik: a gyermekvédelemre és a gyermekjólétre. Várhatóan az ellátottak a változásokból csak keveset fognak észlelni, hiszen Kispesten az intézmény korábban is integráltan működött – mondta a napirend kapcsán Vinczek György alpolgármester.

Elfogadta a képviselő-testület a Humánszolgáltatási Iroda által szervezett 2015. évi sporteseményekről, valamint a 2016. évi sportesemények tervezetéről szóló beszámolót is. A napirend kapcsán Dódity Gabriella lakossági észrevételre hivatkozva jelezte, hogy a nyári időszakban a Kispesti Uszoda környékén élőket zavarta a strandröplabda versenyek zaja. Gajda Péter a felvetésre válaszolva elmondta, felkérte a szervezőket, a Kispest SE vezetőit, hogy körültekintőbben készítsék elő a szabadtéri rendezvényeket, mert nem fordulhat elő, hogy ezek a zavarják a környéken élőket.

A testület támogatta a Klik XIX. Tankerületének döntését, Zuborné Sallai Márta intézményvezetői megbízatását a Kós iskola élén. Ami azért is volt fontos, mert az új rend szerint, ha az önkormányzat és a helyi Klikk egyetért az új vezető kinevezésével, akkor pályáztatás nélkül születhet döntés az intézményvezető kinevezéséről, mondta a napirend kapcsán Szujkó Szilvia, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúsági és Egészségügyi bizottság elnöke.

Módosította a fák védelméről szóló kerületi rendeletét is. A módosításra azért került sor, mert a fővárosi Közgyűlés kizárólagos hatáskörét megszüntetve, a települési önkormányzatok részére lehetővé tette más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fásszárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírások meghatározását. Ilyen előírás lehet a magántulajdonban álló ingatlanokon lévő fás szárú növények kivágásának előzetes bejelentéshez, engedélyhez kötése, vagy fapótlási kötelezettség előírása, illetve más kompenzációs intézkedés meghatározása. A 2014. június 24-én az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült a jogszabály néhány pontjának kiegészítése, módosítása iránti igény, a hatékonyabb feladatellátás érdekében. Dódity Gabriella képviselő felvetésére, hogy az eljárás során megfizetendő 3000 forint illeték megfizetésétől tekintsen el az önkormányzat. Az illetéktörvény szabályozása miatt erre nincs lehetőség, mondta válaszában dr. Kiss Anna jegyző..

A testületi ülés végén, egyéni képviselői indítványként megtárgyalták Ferenczi István, Kispest fenntartható fejlődés tanácsnokának előterjesztését az önkormányzati fenntartású ingatlanok energiafogyasztási adatainak egységes rendszerben történő gyűjtéséről, valamint évenkénti kiértékeléséről. E szerint a képviselő-testület tájékoztatást kér az önkormányzat tulajdonában álló, valamint az önkormányzat által fenntartott ingatlanok éves energia- és vízfogyasztási adataira vonatkozóan (fűtési energiahordozók, elektromos áram, ivóvíz), amely tájékoztatás alapja az önkormányzati fenntartású ingatlanok energiafogyasztási adatainak egységes rendszerben történő gyűjtése. Az érlékelés alapján a testület ajánlást fogalmaz meg a következő költségvetési évre, az önkormányzat energiafogyasztásának racionalizálására. Az előterjesztésre Kránitz Krisztián a Vamüsz megbízott igazgatója elmondta, hogy a GESZ-ben és a Vamüszben ez a vizsgálat évek óta folyik, külön energetikus foglalkozik ezzel. A jelenlegi gyakorlat áttekintésével és egységesítésével azonban egyet értett.



© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.