2020. június 04., csütörtök, Bulcsú

Őszi testületi ülés a Városházán

Kispest
2017. szeptember 28. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

Az éves költségvetés módosításával, a településfejlesztési koncepció és településképi kézikönyv elfogadásával, a helyi esélyegyenlőségi program tárgyalásával folytatta évi rendes munkáját a képviselő-testület.

Költségvetési tartalék terhére csoportosított át a képviselő-testület 14 millió forintot a térfigyelő-rendszer bővítésére, utak, járdák javítására, míg a polgármesteri hivatal épületének felújítására szánt összegből a Vigadó tető-, elektromos- és a fűtésrendszer felújításra.

Jelentős módosításokat szavaztak meg a képviselők az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben. Az előterjesztés szerint a rendeletmódosítás lehetőséget teremt a gyorsabb és az ügyfél számára egyszerűbb eljárásrend kialakítására, amely összhangban van az önkormányzat ügyfélbarát ügyintézési célkitűzéseivel.

A testület döntött arról, hogy bővíti a települési támogatásban részesülő kispestiek körét. Az önkormányzati rendelete 2015. március 1-én lépett hatályba, így az azóta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, az elbírálás során felmerült újabb körülmények indokolttá teszik, hogy a rendeletet a gyakorlati tapasztalatokhoz és a lakossági igényekhez igazítsák.

Egy új méltányossági ok, a kivételes méltányosság bevezetésével az a személy, illetve család is jogosult települési támogatásokra, akinek a lakóhelye a XIX. kerületében van, de életvitelszerűen azért nem Kispesten él, mert a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum segítségével került elhelyezésre átmenetileg más önkormányzat közigazgatási területén levő családok átmeneti otthonában, vagy anyaotthonban. A települési támogatások közé bekerült az önkormányzat által biztosított szén-dioxidmérő készülék is.

Módosították a képviselők az önkormányzat rendeletét az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről.

Elfogadták a képviselők a kerületi Településfejlesztési Koncepció ésTelepülésfejlesztési Stratégiát, valamint az ehhez tartozó Településképi Arculati Kézikönyvet. A kerület városfejlesztési koncepciójának fő célja, hogy kijelölje azokat a fontos, hosszú távú fejlesztéspolitikai irányvonalakat, amelyek mentén a település stratégiáit, illetve fejlesztéspolitikai lépéseit a jövőben megteszi. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be a kerület környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Ehhez kapcsolódóan a képviselők elfogadták a kerület településképéről szóló önkormányzati rendeletet is, amely összefoglalja Kispest épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályokat.

A településkép védelméről szóló 2016. évi törvénnyel összefüggésben a településeknek is meg kell alkotniuk a helyi településképi követelményekre vonatkozó rendeletüket, ezért a kispesti képviselő-testület is tárgyalta ennek tervezetét. A vitában hozzászóló Ékes Gábor képviselő javasolta a rendelettervezet tárgyalásának elnapolást, szakmai szervezetekkel való konzultációt, mivel Wekerle esetében nem megengedő a rendelet például a napelemek beépítésével kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan Ferenczi István képviselő, a város fenntartható fejlődés tanácsnoka arról beszélt, hogy Wekerle 100 éves szellemiségében benne foglaltatik a helyi önállóságra való törekvés, az önérdek-érvényesítés, így a terület saját energiaellátásra való törekvés. Gajda Péter polgármester válaszában elmondta, ez a rendelet egy kompromisszumos javaslat, amelyet a későbbiekben még módosíthat a képviselő-testület.

Módosult a kerületi városrendezési és építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet is.

A 2013-ban elkészült és 2015-ben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program helyett, amely nélkül Kispest sem pályázhatna semmilyen EU-s forrás igénybevételére, 2018-ban újat kell készíteni, ezért annak felülvizsgált változatát is tárgyalták a képviselők. Az új tervben új célokat is megfogalmaztak, többek között arról, hogy kiemelt célként kell kezelni a pályázati

lehetőségek további kiaknázását, figyelemmel kísérését, a kerületi programok ingyenességének fenntartása, így a nehéz anyagi körülmények között élők is eljutnak olyan rendezvényekre és képzésekre, amelyeket nem engedhetnének meg maguknak, ha térítésesek lennének. Figyelni kell a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítására, a nyugdíjas klubok, civil szervezetek, a szociális háló kiterjesztése. Folyamatos feladatként jelentkezik a továbbiakban a bölcsődék és az óvodák írásbeli tájékoztatása a gyermekeket érintő jogszabályok esetleges változásáról.

Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán arról tájékoztatta a testületet, hogy a hajléktalanok érdekében az önkormányzat együttműködést köt a Kijárat Egyesülettel, valamint a Vöröskereszt nappali melegedőjét az Ady Endre úton októberben felújítja. Megszűnik sajnos a Közterület Fenntartó Zrt. fogyatékosoknak munkát adó Bercsényi utcai telephelye, megmarad viszont a Templom utcai. Az alpolgármester a bölcsődei férőhelyek kapcsán arról is beszélt, hogy az a célkitűzés, hogy ne legyen férőhelyhiány Kispesten, a hamarosan elkészülő felújítással, Csillagfény bölcsődében létesített újabb 25 férőhellyel, megvalósult.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően döntöttek a képviselők arról, hogy az idegenforgalmi adót továbbra is a Fővárosi Önkormányzat szedje be és az a forrásmegosztás részét képezi.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul a XIX. kerület Dobó Katica u. 2-14. I. emeleti, 42 m2 területű nem lakás célú helyiség kedvezményes áron történő bérbeadásához a Bimbó, a Beteg Gyermekekért Alapítvány részére. A kedvezményes bérbeadás (ötezer forint/hó + rezsi) 1 év határozott időtartamra szól.

Jogszabályváltozások miatt a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum gazdasági feladatainak ellátását ezen túl a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) végzi.

Jóváhagyta a testület, hogy az önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között Támogatási szerződés jöjjön létre a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására .

Megemelte a képviselő-testület az önkormányzat és a Közpark Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződés keretösszegét 10 millió forinttal. Erre azért volt szükség, mert 2017-ben a Közpark Kft.-nek nem felróható okból, kormányzati intézkedésre 150-ről 130-ra csökkent az általa alkalmazott közfoglalkoztatottak száma, így kft.-nek főállásban kellett munkaerőt alkalmazni azokra a feladatokra, amelyeket korábban közfoglalkoztatottak végeztek el. A főállású munkavállalók bére magasabb a közfoglalkoztatottak bérénél, amely bért a minimálbér mértékének növekedése tovább növelt.

Döntöttek arról is, hogy megindítják a villamos-energia közbeszerzési eljárást az önkormányzat nevében és a fenntartásában működő költségvetési szervek közül a Kispesti Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Kispesti Egészségügyi Intézet, a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, továbbá a gazdasági társaságok közül a Közpark Nonprofit Kft. tekintetében.

Megszületett a közterületi megállapodás a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrummal - a Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium előtt található, közterület besorolású sportpályák használatáról a Kossuth téri piac mögötti téren. Ennek értelmében az iskola vállalta, hogy gondoskodik a kulccsal zárható, kerítéssel védett kosárlabda pálya reggeli nyitásáról, és esti órákban történő zárásáról. Ennek ellentételezéseként az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a diákok tanítási időben, illetőleg a délutáni különórák idején díjmentesen használják a kosárlabdapályát. Aggódó képviselői kérdésekre Gajda Péter polgármester elmondta, hogy egy kettős funkciójú tér alakult ki a poros parkoló helyén, ami ma még szokatlan a kispestieknek.

Mivel a parkoló felújítása után ott már nem lehet téli fenyőfavásárt rendezni, ezért az önkormányzat erre a célra a Kossuth Lajos tér 23-24 előtt lévő kisebb parkolóhelyet jelöli ki abban az időszakban az önkormányzat- válaszolta Kránitz Krisztián, Szathury Kolos képviselő kérdésre.

A képviselő-testület elfogadta a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat beszámolóját és egyetértett azzal, hogy munkájukat a továbbiakban is támogatja. E zavartalan munkához megemelték a támogatás összegét évi 2,5 millió forintra.

A képviselők ismét arról döntöttek, hogy az önkormányzat most is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 2018-ban, erre 6 millió forintot különít majd el a költségvetésben.

A kerületi Köznevelés-fejlesztési terv tárgyalásakor Vinczek György elmondta, hogy a Hársfa óvodában egy gyógypedagógus és egy óvodapszichológus státusz jön létre, és ezzel egy olyan csoport létrehozása válik lehetővé, amely nehezen integrálható gyerekek beilleszkedését segíti.

A Kispesti Uszoda jelenlegi igazgatójának szerződése év végén lejár, ezért a képviselő-testület vezetői pályázat kiírásáról is döntött.

A képviselő-testület részéről nincs akadálya annak, hogy együttműködési megállapodás jöjjön létre a Nemzeti Sportközpontok, a Külső-Pesti Tankerületi Központ és Kispest Önkormányzata között az önkormányzata tulajdonában lévő Kispesti Bolyai Általános Iskola tornatermében beszerelésre kerülő, 500 ezer forint értékű, röplabdaháló-tartóoszlop és padlóhüvely elhelyezésére.

Megemelte a képviselő-testület az önkormányzat és a Közpark Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződés keretösszegét 10 millió forinttal. Erre azért volt szükség, mert 2017-ben a Közpark Kft.-nek nem felróható okból, kormányzati intézkedésre 150-ről 130-ra csökkent az általa alkalmazott közfoglalkoztatottak száma, így kft.-nek főállásban kellett munkaerőt alkalmazni azokra a feladatokra, amelyeket korábban közfoglalkoztatottak végeztek el. A főállású munkavállalók bére magasabb a közfoglalkoztatottak bérénél, amely bért a minimálbér mértékének növekedése tovább növelt.

Döntöttek arról is, hogy megindítják a villamos-energia közbeszerzési eljárást az önkormányzat nevében és a fenntartásában működő költségvetési szervek közül a Kispesti Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Kispesti Egészségügyi Intézet, a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, továbbá a gazdasági társaságok közül a Közpark Nonprofit Kft. tekintetében.

A képviselő-testület elfogadta a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat beszámolóját és egyetértett azzal, hogy munkájukat a továbbiakban is támogatja. A zavartalan munkához megemelték a támogatás összegét évi 2,5 millió forintra.

A kerületi Köznevelés-fejlesztési terv tárgyalásakor Vinczek György elmondta, hogy a Hársfa óvodában egy gyógypedagógus és egy óvodapszichológus státusz jön létre, és ezzel egy olyan csoport létrehozása válik lehetővé, amely nehezen integrálható gyerekek beilleszkedését segíti.

A Kispesti Uszoda jelenlegi igazgatójának szerződése év végén lejár, ezért a képviselő-testület vezetői pályázat kiírásáról is döntött.© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.