2020. június 04., csütörtök, Bulcsú

Évzáró testületi ülés a Városházán

Kispest
2017. december 07. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 


A közétkeztetés nyersanyagárának emelkedésről, a nemzetiségi óvodáscsoport alapításáról, a Kispesti Uszoda vezetői pályázatának elbírálásáról, támogatási szerződésekről, valamint önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is döntöttek a képviselők az év utolsó testületi ülésen, amelyen félszáz napirendi pontot tárgyaltak.

 

Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a Kispesti uszoda igazgatója újabb öt esztendőre Tóth András marad, valamint véleményezték a Deák gimnázium és az Erkel iskola tervezett intézményvezetői megbízását.

Törvényi kötelezettségnek megfelelően a képviselő-testület tagjai rendeletet az átmeneti gazdálkodásról az önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadásáig, amely várhatóan 2018 első negyedévéig lesz érvényben. A költségvetés jóváhagyásáig a gazdálkodásért a polgármester a felelős.

2018. január elsejétől módosulnak a közétkeztetés és a szociális étkeztetés árai, ezért a testület módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét. Erre azért is volt szükség, mert a szolgáltatást végző Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. étkezési díjemelési kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A szolgáltató indokként említi, hogy a minimálbér 2017. és 2018. évi nagymértékű emelkedése kiemelten érintette a közétkeztetési ágazatot, így a megfelelő színvonalat csak a nyersanyagnorma és a rezsiköltség

együttes emelésével tudja biztosítani. A testület döntése alapján a gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját átlagosan 8 százalékban, az eredeti szerződésben rögzített rezsiköltség emelését pedig 9 százalékban, a szociális étkeztetés esetén átlagosan 14 százalékban határozza meg.

Módosította a testület a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletét is, amely rendezi a hirdető-berendezések és reklámhordozók közterület-használati hozzájárulásának különös szabályait is. Az általános indoklás szerint az önkormányzat felismerve azt, hogy a kerületben élők fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására alkalmas társadalmi célú üzenetek országszerte egyre gyakrabban jelennek meg a közterületről látható hirdető-berendezéseken, ezért szabályozni kívánja a téves, illetve a társadalomra káros üzenetek közzétételét a kerületben. A rendelet többek között kimondja: a közterületen csak olyan tartalommal helyezhető el plakát, amely nem tartalmaz semmilyen hátrányos megkülönböztetést, különösen népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti, illetve szexuális hovatartozás, vallási kötődés, vagy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos diszkriminációt, illetve nem támogathat ilyen nézeteket. Nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre, illetve nem buzdíthat olyan magatartásra, amely magánszemélyekkel szembeni különbségtételre irányul.

Gajda Péter polgármester a napirend kapcsán elmondta: szerencsés lenne, ha legalább Kispesten lenne olyan szabályozás, amely bünteti a gyűlöletkeltőket. Ideje példát mutatni ebben, Kispest járjon élen ennek megfékezésében.

A képviselők döntése nyomán a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt eljárási szabályokra vonatkozóan 2018. január 1. napjától új jogi szabályozás lép életbe.

Korábban már döntöttek a képviselők arról, hogy a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum önálló gazdálkodása megszűnik, a feladatok intézését a Gazdasági Ellátó Szervezet, a GESZ veszi át, ezért mindkét intézmény szervezeti és működési szabályzatát, integrált programját is módosította a képviselő-testület. A vitában Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy az átszervezés nem járt létszámleépítéssel.

Egy most módosított rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a Kispestért végzett tevékenysége miatt elismert személyek, nem csak például a díszpolgárok, képviselők, korábbi polgármesterek, megbecsülését halálukat követően is méltó módon kifejezhessék, az önkormányzat saját halottjának tekinthesse és osztozzon hozzátartozóik gyászában.

Döntés született arról is, hogy az Arany óvodában a 2018/2019-es nevelési évtől német nemzetiségi csoport működjön. Igényfelmérés alapján, 14 kispesti és 2 kerületen kívüli szülő kérelmezte gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását. A csoport a Kispesti Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve jön majd létre.

Határozat született arról, hogy a Lehel utca - Vak Bottyán utca - Derkovits Gyula

utca - Wesselényi utca - Móricz Zsigmond utca - Simonyi Zsigmond utca - Kisfaludy utca -Ady Endre út páratlan oldala (37-49) - Hunyadi utca - Üllői út által határolt (Városközpont), és az Ady Endre út - Bercsényi utca páros oldala - Nagykőrösi út - Határ út által határolt Wekerletelep, valamint a Vak-Bottyán utca - Derkovits Gyula utca -Wesselényi utca - Móricz Zsigmond utca - Simonyi Zsigmond utca - Kisfaludy utca - Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37-49) - Hunyadi utca - Üllői út - Mátyás király utca - Ady Endre út -

Rákóczi utca páratlan oldala - Nagykőrösi út - Méta utca - Kolozsvár utca - kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területére tervezett Kerületi Építési Szabályzat készítése kezdődjön meg.

A napirend kapcsán Ékes Gábor képviselő kérdésre Berencz Ibolya, Kispest főépítésez elmondta, hogy a rendezési tervnek nem szerves része a közlekedés szabályozása, a wekerlei parkolási gondok megoldása.

Módosították a képviselők a JCDecaux Hungary Zrt. és Kispest Önkormányzata közötti közterület használati megállapodást, amely az önkormányzat közterületi besorolású ingatlanain kiépített 24 db fedett utasvárókra vonatkozó közterületi használati díjról, valamint az ezen utasvárókban elhelyezett Citylight hirdetési felületek cseréjéről, üzemeltetéséről, karbantartásáról szól. A döntésre azért is volt szükség, mert törvényi változások miatt listaár alatt reklámfelületeket a médiahirdetési-felület értékesítő társaság 2017. július 1-jétől már nem biztosíthat az önkormányzatnak. Kérdésre Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője elmondta, hogy ez a változás nem érinti az önkormányzat faliújságjait, amelyek a megállókban vannak.

Testületi döntés alapján Kispest Önkormányzata ,,Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására" című felhívásra pályázatot nyújt be a XIX. kerület Üllői út 266-268. szám alatt található első világháborús emléktábla helyreállítására. Dódity Gabriella itt hívta fel a figyelmet arra, hogy a kerületben léteznek első világháborús katonasírok is, amelyek felújítására szintén lehetne pályázni.

Egyet értettek a képviselők azzal is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent,,Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című kiírásra, a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda épületenergetikai fejlesztésére. A projekt összköltsége: 90 millió 745 ezer 982 forint, amelyből az önkormányzati önrész: 36 millió 473 ezer 773 forint, az igényelt támogatás összege 54 millió 272 ezer 209 forint.

Az önkormányzat 1 millió 270 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást ad a Wekerlei Társaskör Egyesület Kós téri irodájának portálfelújításához.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a 2017. november 1-jén a Zöld Diófa Gondozóház és Idősek Klubjában keletkezett tűzkárok helyreállítására. A károk helyreállításának költségvetés alapján tervezett összköltsége 62 millió 200 ezer forint, amelynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani. Kérdésre Kránitz Krisztián Vaműsz igazgató elmondta, hogy míg nincs meg a végleges határozat a tűz okáról, addig nem lehet tudni, eredményesen pályázik-e a kerület a támogatásra.

Támogatták a képviselők azt is, hogy Kispest Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között Támogatási Szerződés jöjjön létre a ,,Kispesti

Atlétikai Club részére Judo terem felújítása" című pályázatra kapott tíz millió forint felhasználására.

Tájékoztatót fogadtak el a képviselők a Kossuth téri piac kereskedői WC blokkjának felújítása

kapcsán készített szakértői jelentésekről. A P&D Mérnöki Tanácsadó Kft. a Kossuth téri piac

kereskedői vizesblokk (WC) felújítás műszaki tartalmának, a vállalási díjak értékarányos

vizsgálatáról szóló igazságügyi magánszakértői véleménye szerint ,,az ajánlati költségvetésben szereplő tételek elkészültek. Kivitelező a teljes Vállalkozási szerződésben vállalt feladatát elkészítette. A vállalkozási szerződésben rögzített egyösszegű átalányár reálisnak tekinthető”. Dótity Gabriella a vitában megköszönte ugyan a vizsgalat lefolytatását, de továbbra is magasnak tartotta a felújítás költségét.

Döntöttek három önkormányzati köznevelési intézmény (Mese-Vár, Szivárvány és a Zöld Ágacska óvoda) vezetői állásnak meghirdetéséről, ahol a megbízás a 2017/2018-as tanév végén lejár.

A Kispesti Román Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a romániai Tasnád városával bővült a testvérvárosok köre, erről is döntöttek a képviselők.

A képviselői kérdések között Ékes Gábor a wekerlei kispiac átépítése felől érdeklődött. Válaszában Horváth Gyula, a Kispest Kft. ügyvezetője elmondta, várhatóan január elejére meglesz az építési engedély, és a tervek szerint március-április folyamán indulhat a munka.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.